Sunday, April 16, 2006

Christus Resurrexit!

Kristos anesti ek nekrwn
Thanatoi thanatwn patisas,
kai tois in tois mnemasi
Zoen karisamenos

No comments: